• Egzamin ósmoklasisty

     • Zostały zmienione sale egzaminacyjne zgodnie z wytycznymi czasu pandemii:

      1. Sala 203 – 203A (pozostała niezmieniona) - wejście główne do budynku A godz.8.40
      2. Sala 205 – 111B - wejście główne do budynku A przez świetlicę godz.8.50
      3. Sala 206 – 205B - wejście od szczytu budynku B przez piwnicę godz.8.40
      4. Sala 207 – 110B wejście główne do budynku B godz. 8.50

      Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty w 2020 r. jest przeprowadzany:

      1. w terminie głównym:
       • 16-18 czerwiec
      2. w terminie dodatkowym:
       • 7-9 lipca

      Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

      1. z  przyczyn  losowych  lub  zdrowotnych nie  przystąpił  do egzaminu ósmoklasisty z  danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO
      2. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym(również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

      Do  egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.

       

      Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

      Zaznaczanie na karcie odpowiedzi według zasad poznanych na egzaminach próbnych.

      Zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej telefonów – należy zostawić w wyznaczonych miejscach podpisane w foliowych torebkach, tak jak ewentualne ubrania, torebki itp.

      Obowiązkowe samodzielne rozwiązywanie zadań w czasie egzaminu

      Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty:

      1. język polski – 16 czerwca 2020 r. godz. 9.00 i trwa 120 min (wydłużony 180 min)
      2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. godz. 9.00 i trwa 100 min (wydłużony 150 min)
      3. język obcy (angielski) – 18 czerwca 2020 r. godz. 9.00 i trwa 90 min (wydłużony 135 min)

      W  czerwcu  2020  r.  na  stronie  tytułowej  arkuszy  egzaminacyjnych  wydrukowana  będzie  data przeprowadzania egzaminu, w jakiej egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu miał się planowo odbyć w kwietniu 2020 r.

      Ogłoszenie, przekazanie szkołom i wydanie zaświadczeń do 31 lipca 2020 r.

      Wytyczne GIS, MZ i MEN dotyczące zachowania się w czasie pandemii

       

      Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

       

      Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

       

      Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

       

      Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

       

      Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja (por. pkt 3.16.). W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

       

      Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach).

       

      Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

       

      Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

       

      Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

       

      Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających

       

      Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

       

      Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.

      Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

      1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
      2. wychodzi do toalety
      3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

       

      Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

       

      Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

       

      Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

     • INFORMACJA "ZDALNA SZKOŁA"

     • Gmina Raczki

      Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej Nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pod nazwą "ZDALNA SZKOŁA".
      Celem projektu jest przekazanie publicznym szkołom podstawowym laptopów z przeznaczeniem na wyposażenie uczniom i nauczycielom do realizacji zdalnych lekcji.
      Dofinansowanie projektu z UE: 39.500 zł.

     • Ankieta dotycząca patrona szkoły

     • Wyniki ankiety:

      1. Jan Paweł II - 39,4%

      2. Aleksander Putra - 26,3%

      3. Krzysztof Putra - 21,7%

      4. Andrzej Strumiłło - 12,6%

      Zachęcam do wyrażenia opinii i przesłanie informacji na email: sp.raczki@wp.pl

     • Opieka na czas pandemii.

     • Szanowni Państwo,

      informuję,  że od dnia 25.05.2020r. w Szkole Podstawowej w Raczkach zorganizowana zostanie opieka dzieciom z punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III.  Od 18.05.2020r. możliwe jest prowadzenie  zajęć rewalidacyjnych, od 25.05.2020r.- konsultacji dla uczniów klas ósmych, a od 1.06.2020r.- konsultacji dla  pozostałych uczniów.

      W związku z powyższym informuję,  że  zostaje wprowadzona PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA obowiązująca w Szkole Podstawowej w Raczkach i Punkcie Przedszkolnym w Raczkach. Zachowane  będą nadzwyczajne środki ostrożności na terenie placówki.  Proszę o zapoznanie się z poniższym dokumentem i postępowanie zgodnie z opisanymi zasadami, podpisaniem właściwego oświadczenia i dostarczeniem do szkoły na trzy dni przed wyznaczonym terminem spotkania.

      Rodzice składający wniosek o przyjęcie na zajęcia opiekuńcze, termin do 19 maja 2020 r.

      Wniosek i zgodę można także pobrać w wejściu do szkoły.

      Z poważaniem

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Raczkach

       Marek Cieśluk

     • Terapia logopedyczna.

     • Zainteresowane osoby terapią logopedyczną, proszę o zgłaszanie się pod nr telefonu: 600 219 962. Zajęcia będą odbywały się w każdy piątek tygodnia, w Szkole Podstawowej w Raczkach, sala nr 5, od godz. 8.00 do 13.00. 

      Prowadząca: logopeda Jolanta Drażba

     • Punkt przedszkolny i oddziały przedszkolne.

     • Wójt Gminy Raczki informuje, iż po konsultacjach z Dyrektorami  Szkół Podstawowych w Raczkach i we Wronowie oraz nauczycielami wychowania przedszkolnego, dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego dzieci, rodziców i pracowników szkół, Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Raczkach oraz oddziały przedszkolne w Raczkach i we Wronowie pozostaną zamknięte do 24 maja 2020r.

      Wójt

      Andrzej Szymulewski

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Raczkach
    • sp.raczki@wp.pl
    • Dyrektor: 508292502 Wicedyrektor: 508292505 Sekretariat: 875685121
    • ul. Sportowa 1 16-420 Raczki podlaskie
    • marek.ciesluk@spraczki.pl andrzej.wojnowski@spraczki.pl
  • Galeria zdjęć

    brak danych