• Ogłoszenie - świetlica

     •  Szanowni Rodzice

             Ze względu na obecną sytuację epidemiczną i wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla szkół, od 1 września 2020 r. do świetlicy szkolnej  będą przyjmowani uczniowie dojeżdżający i których oboje rodziców pracuje. Obostrzenia mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom. Prosimy o wyrozumiałość i uczciwe podejście do problemu.

            Karty zapisu dziecka do świetlicy szkolnej są wyłożone w przedsionku szkoły. Po wypełnieniu prosimy o pozostawienie kart w wyznaczonym miejscu.

     • REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA

     • REGULAMIN  BEZPIECZEŃSTWA

       OBOWIĄZUJĄCY W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM 

       I  SZKOLE  PODSTAWOWEJ W RACZKACH

      W CZASIE EPIDEMII

       Regulamin bezpieczeństwa, dotyczący pracy placówki i uwzględnia Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

      ORGANIZACJA   ZAJĘĆ

      • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
      • Uczniowie wchodząc do szkoły dezynfekują  ręce i zakładają maseczki/przyłbice (będzie można je zdjąć po zajęciu miejsca w klasie podczas lekcji/zajęć).
      • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  
      • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

      a)    1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

      b)    dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

      c)    dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

      d)    opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe).

      • W szkole obowiązuje ograniczenie przebywania osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (do budynku  placówki wchodzą tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych i  stosują  środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcję rąk).
      •    Dzieciom skarżącym się na złe samopoczucie i z objawami chorobowymi będzie mierzona temperatura za pomocą termometru bezdotykowego. Jeżeli pomiar wyniesie 38°C lub wyżej – powiadomieni zostają  rodzice ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania go ze szkoły. Rodzic po odebraniu dziecka  ma obowiązek  skorzystania z teleporady medycznej.
      •  Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję  dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany w  przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu i zachowana będzie odległość min. 2 m od innych osób. Rodzice/opiekunowie niezwłocznie zostaną powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu.
      •  Uczniowie zasłaniają usta podczas kichania i kaszlu, nie podają ręki na powitanie
        oraz unikają  dotykania oczu, nosa i ust.
      • W salach lekcyjnych nie ma  przedmiotów, których nie można umyć, zdezynfekować.
      •  Uczeń zobowiązany jest posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć   znajdują się na stoliku szkolnym, w tornistrze lub w szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
      •  Sale, części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
      •  Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
      •   Uczniowie wraz z nauczycielami będą  korzystać ze świeżego powietrza na boisku szkolnym oraz terenie wokół szkoły  w czasie długich przerw (jeśli będą sprzyjające warunki pogodowe).
      •  Podczas realizacji zajęć w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, będą  ograniczenia w  ćwiczeniach  i grach kontaktowych.
      •  Uczeń nie zabiera ze sobą  do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. (Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności
       z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach  dzieci nie powinny  udostępniać swoich zabawek innym, natomiast rodzice/opiekunowie dziecka powinni zadbać  o regularne czyszczenie: pranie lub dezynfekcję zabawek, rzeczy).
      •  Zawieszona zostaje organizacja imprez międzyklasowych.
      • Obowiązkiem rodziców jest odbieranie telefonów ze szkoły ewentualne pilne oddzwanianie.
      •  W sytuacji, gdy jeden z uczniów zachoruje na COVID-19, kwarantannie będą  musieli poddać  się  pozostali uczniowie z tej klasy. Wówczas prowadzenie dla nich zajęć w formie zdalnej będzie jedyną  możliwością  kontynuowania nauki. Nauka stacjonarna dla innych klas będzie zależała od tego, w jakim stopniu byli oni narażeni na zakażenie.

      Wprowadza się następujące warianty kształcenia w placówce:

      Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

            W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.

          W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, może częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

      Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

              Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.

      Wariant C – kształcenie zdalne

                Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

      Szkoła rozpoczyna pracę w Wariancie A.

      HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA

      • Wszyscy, wchodząc do szkoły, dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, mają  zakryte usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania.
      •  Prowadzony będzie monitoring prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych– poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników, wietrzenia korytarzy.
      •  W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –instrukcje, które należy stosować.
      •  W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych przeprowadzana będzie dezynfekcja
       lub czyszczenie z użyciem detergentu.
      •  W szkole znajdują  się pojemniki na zużyte jednorazowe  maseczki i rękawiczki.

      STOŁÓWKA  SZKOLNA

      • Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia), stosowane będą warunki higieniczne, wymagane przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego.
      •  Posiłki wydawane będą  zmianowo. Po wydaniu posiłku grupie, nastąpi czyszczenie  blatów stołów i  krzeseł.
      •  Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu,
        w temperaturze min. 60°C lub wyparzane..
      •   Dania i produkty będą  podawane dzieciom przez osobę do tego wyznaczoną.
      •   Personel kuchenny nie kontaktuje się  z uczniami oraz nauczycielami.

      DOWÓZ DZIECI

      • Podczas przejazdu autobusami szkolnymi obowiązuje nakaz zakładania maseczek/przyłbic.
      • W miarę  możliwości  rodzice powinni  zorganizować dowóz do szkoły we własnym zakresie, ewentualnie zachęcić dzieci do przyjazdu rowerami.

      ORGANIZACJA  ŚWIETLICY

      • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej ewentualnie także w salach dydaktycznych.
      •  Środki do dezynfekcji rąk  będą  rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
      •  Pomieszczenia będą  wietrzone nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
      • Ze świetlicy mogą korzystać tylko uczniowie dowożeni oczekujący na odjazd i ci którzy na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/opiekunów muszą pozostać w szkole
     • Początek roku szkolnego 2020/2021

     • 8.00 - Msza święta w kościele parafialnym w Raczkach

      9.00 - Rozpoczęcie na boisku przy szkole dla wszystkich klas 0 - VIII. Uczniowie ustawiają się przy swoich wychowawcach zachowując dystans w grupach, a zwłaszcza między grupami (wskazane użycie maseczek lub przyłbic). Dzieci z punktów przedszkolnych wraz z rodzicami i wychowawcami spotkają się na placu przy byłym gimnazjum (budynek "B").

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Raczkach
    • sp.raczki@wp.pl
    • Dyrektor: 508292502 Wicedyrektor: 508292505 Sekretariat: 875685121
    • ul. Sportowa 1 16-420 Raczki podlaskie
    • marek.ciesluk@spraczki.pl andrzej.wojnowski@spraczki.pl
  • Galeria zdjęć

    brak danych