• "Akademia Otwartego Umysłu"

     • Projekt "Akademia Otwartego Umysłu"

      RPPD.03.01.02-20-0410/19


      Szkoła Podstawowa w Raczkach realizuje projekt pt. "Akademia Otwartego Umysłu" nr  RPPD.03.01.02-20-0410/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

      Wartość projektu łącznie - 1 033 137,50 zł

      Czas trwania projektu : od 01.01.2021 roku do 31.12.2022 roku

      Numer projektu RPPD.03.01.02-20-0410/19

      Dofinansowanie projektu z UE - 791 748,35 PLN

      Celem głównym projektu jest doskonalenie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych   uczniów szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Raczki oraz Gmina Sztabin oraz doskonalenie kompetencji dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli trzech szkół podstawowych poprzez szkolenia oraz studia podyplomowe.    

      Cel główny projektu będzie osiągnięty dzięki :

      • realizacji projektów edukacyjnych opartych o zainteresowania uczniów rozwijające kompetencje kluczowe tj. matematyczne, przyrodnicze, cyfrowe oraz  posługiwania się językiem obcym;  
      • realizacji zajęć rozwijających umiejętności uniwersalne takie jak kreatywność oraz  przedsiębiorczość;  
      • realizacji warsztatów o tematyce bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni podnoszących  świadomość uczniów  na temat zagrożeń w Internecie;
      • Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zostaną objęcie wsparciem w postaci udziału w zajęciach wyrównawczych oraz specjalistycznych takich jak zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjnokompensacyjne oraz  zajęcia terapeutyczne;
      • realizacji szkoleń oraz studiów podyplomowych dla nauczycieli;
      • doposażenia pracowni przyrodniczych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt wspierający wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych.        W naszej szkole będą realizowane następujące zajęcie w ramach projektu:


      • Zajęcia wyrównawcze z matematyki 7 grup
      • Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego 4 grupy
      • Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów przyrodniczych 4 grupy
      • Zajęcia Korekcyjno kompensacyjne - 11 grup
      • Zajęcia logopedyczne 2 grupy
      • Zajęcia specjalistyczne Trening umiejętności społecznych 2 grupy
      • Projekt edukacyjny Spójrz na liczby na nowo- matematyka w przyrodzie - 4 grupy
      • Projekt edukacyjny Mistrzowie matematyki - 4 grupy
      • Projekt edukacyjny Niezbędnik młodego przyrodnika - 2 grupy
      • Projekt edukacyjny Matematyczni tropiciele - 2 grupy
      • Projekt edukacyjny "4 Żywioły Ziemi" (zajęcia interdyscyplinarne  z chemia, biologii, fizyki, geografii) 6 grupy
      • Projekt edukacyjny Świat Szekspira - 3 grupy
      • Projekt edukacyjny ekologiczny "Piękna nasza Polska cała" - 2 grupy
      • Projekt edukacyjny ekologiczny Walory przyrodnicze gminy - 1 grupa
      • Koło zainteresowań "Programowanie" - 4 grupy
      • Koło zainteresowań "Kodowanie" - 2 grupy
      • Koło zainteresowań "Mechatronika" - 1 grupa
      • Warsztaty "Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni" 18 grup
      • Aktywny w małej i dużej ojczyźnie 1 grupa
      • Artystyczne inspiracje (rozwijanie zainteresowań plastycznych oraz  muzycznych) 2 grupy
      • Projekt edukacyjny "Artystyczne inspiracje" (projekt rozwijający zainteresowania plastyczne i muzyczne) - 1 grupa
      • Projekt edukacyjny "Kreacja słowa" (projekt rozwijający zainteresowania teatralne) 3  grupy
      • Projekt edukacyjny Aktywny w małej i dużej ojczyźnie 2 grupy
      • Projekt edukacyjny "Rozwijam skrzydła" (projekt rozwijający zainteresowania dziennikarskie )  2 grupy
      • Projekt edukacyjny "Razem do celu przez ruch i zabawę" (projekt rozwijający zainteresowania sportowe )  2 grupy


      W ramach projektu 28 najzdolniejszym uczniom naszej szkoły o zostanie przyznane stypendium edukacyjne.

      Informację dotyczące rekrutacji na zajęcia można uzyskać u wychowawców lub w sekretariacie szkoły. 

      Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

     • Nauka w klasach 1-3

     • Zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3), w szkole obowiązują następujące zasady podczas nauki w klasach 1-3 od 18 stycznia 2021 r.:

      1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
      2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
      3. Przy wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce.
      4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
       • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
       • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
       • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
       • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
      5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
      6. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum.
      7. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
      8. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
      9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
      10. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Raczkach
    • sp.raczki@wp.pl
    • Dyrektor: 508292502 Wicedyrektor: 508292505 Sekretariat: 875685121
    • ul. Sportowa 1 16-420 Raczki podlaskie
    • marek.ciesluk@spraczki.pl andrzej.wojnowski@spraczki.pl
  • Galeria zdjęć

    brak danych