• WSZYSTKIEGO DOBREGO DLA CHOREGO!

     • „WSZYSTKIEGO DOBREGO DLA CHOREGO!” to hasło, które przyświeca akcji pisania listów dla chorych z okazji Światowego Dnia Chorego, który przypada 11 lutego. Akcja organizowana jest z inicjatywy @Fundacji "Dr Clown". W naszej szkole do działania przyłączyli się uczniowie kl. 3C pod opieką p. Renaty Szymulewskiej i p. Tomasza Ejsmonta. Dzieci przygotowały piękne kartki z życzeniami chcąc w ten sposób okazać życzliwość i uprzyjemnić czas osobom przebywającym w szpitalu.

       

      #wszystkiegodobregodlachorego

      #fundacjadrclown

     • "Akademia Otwartego Umysłu"

     • Projekt "Akademia Otwartego Umysłu"

      RPPD.03.01.02-20-0410/19


      Szkoła Podstawowa w Raczkach realizuje projekt pt. "Akademia Otwartego Umysłu" nr  RPPD.03.01.02-20-0410/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

      Wartość projektu łącznie - 1 033 137,50 zł

      Czas trwania projektu : od 01.01.2021 roku do 31.12.2022 roku

      Numer projektu RPPD.03.01.02-20-0410/19

      Dofinansowanie projektu z UE - 791 748,35 PLN

      Celem głównym projektu jest doskonalenie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych   uczniów szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Raczki oraz Gmina Sztabin oraz doskonalenie kompetencji dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli trzech szkół podstawowych poprzez szkolenia oraz studia podyplomowe.    

      Cel główny projektu będzie osiągnięty dzięki :

      • realizacji projektów edukacyjnych opartych o zainteresowania uczniów rozwijające kompetencje kluczowe tj. matematyczne, przyrodnicze, cyfrowe oraz  posługiwania się językiem obcym;  
      • realizacji zajęć rozwijających umiejętności uniwersalne takie jak kreatywność oraz  przedsiębiorczość;  
      • realizacji warsztatów o tematyce bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni podnoszących  świadomość uczniów  na temat zagrożeń w Internecie;
      • Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zostaną objęcie wsparciem w postaci udziału w zajęciach wyrównawczych oraz specjalistycznych takich jak zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjnokompensacyjne oraz  zajęcia terapeutyczne;
      • realizacji szkoleń oraz studiów podyplomowych dla nauczycieli;
      • doposażenia pracowni przyrodniczych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt wspierający wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych.        W naszej szkole będą realizowane następujące zajęcie w ramach projektu:


      • Zajęcia wyrównawcze z matematyki 7 grup
      • Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego 4 grupy
      • Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów przyrodniczych 4 grupy
      • Zajęcia Korekcyjno kompensacyjne - 11 grup
      • Zajęcia logopedyczne 2 grupy
      • Zajęcia specjalistyczne Trening umiejętności społecznych 2 grupy
      • Projekt edukacyjny Spójrz na liczby na nowo- matematyka w przyrodzie - 4 grupy
      • Projekt edukacyjny Mistrzowie matematyki - 4 grupy
      • Projekt edukacyjny Niezbędnik młodego przyrodnika - 2 grupy
      • Projekt edukacyjny Matematyczni tropiciele - 2 grupy
      • Projekt edukacyjny "4 Żywioły Ziemi" (zajęcia interdyscyplinarne  z chemia, biologii, fizyki, geografii) 6 grupy
      • Projekt edukacyjny Świat Szekspira - 3 grupy
      • Projekt edukacyjny ekologiczny "Piękna nasza Polska cała" - 2 grupy
      • Projekt edukacyjny ekologiczny Walory przyrodnicze gminy - 1 grupa
      • Koło zainteresowań "Programowanie" - 4 grupy
      • Koło zainteresowań "Kodowanie" - 2 grupy
      • Koło zainteresowań "Mechatronika" - 1 grupa
      • Warsztaty "Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni" 18 grup
      • Aktywny w małej i dużej ojczyźnie 1 grupa
      • Artystyczne inspiracje (rozwijanie zainteresowań plastycznych oraz  muzycznych) 2 grupy
      • Projekt edukacyjny "Artystyczne inspiracje" (projekt rozwijający zainteresowania plastyczne i muzyczne) - 1 grupa
      • Projekt edukacyjny "Kreacja słowa" (projekt rozwijający zainteresowania teatralne) 3  grupy
      • Projekt edukacyjny Aktywny w małej i dużej ojczyźnie 2 grupy
      • Projekt edukacyjny "Rozwijam skrzydła" (projekt rozwijający zainteresowania dziennikarskie )  2 grupy
      • Projekt edukacyjny "Razem do celu przez ruch i zabawę" (projekt rozwijający zainteresowania sportowe )  2 grupy


      W ramach projektu 28 najzdolniejszym uczniom naszej szkoły o zostanie przyznane stypendium edukacyjne.

      Informację dotyczące rekrutacji na zajęcia można uzyskać u wychowawców lub w sekretariacie szkoły. 

      Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

     • Nauka w klasach 1-3

     • Zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3), w szkole obowiązują następujące zasady podczas nauki w klasach 1-3 od 18 stycznia 2021 r.:

      1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
      2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
      3. Przy wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce.
      4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
       • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
       • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
       • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
       • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
      5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
      6. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum.
      7. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
      8. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
      9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
      10. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
     • Razem na święta

     • Przykłady działań w ramach akcji „Razem na Święta”:

      • wykonanie kartek z życzeniami świątecznymi i przekazanie ich sąsiadom (np. wrzucenie do skrzynek pocztowych),
      • samodzielne przygotowanie słodkich upominków (np. pierniczków) i obdarowanie nimi sąsiadów albo osób potrzebujących z najbliżej okolicy,
      • przygotowanie ozdób świątecznych dla osób z rodziny, najbliżej okolicy, przyjaciół,  
      • zaoferowanie pomocy osobom chorym lub starszym w przedświątecznych zakupach,
      • zorganizowanie zbiórki darów dla schroniska dla zwierząt,
      • przygotowanie kartek dla kombatantów i Rodaków na Kresach,
      • wsparcie organizacji oferujących pomoc Polakom i Polonii za granicą.
     • Nauczanie zdalne

     • 1. Zgodnie z rozporządzeniem ministra MEN nauka zdalna dla klas I - VIII zostaje przedłużona do 3 stycznia 2021 r.

      2. Przerwa świąteczna rozpoczyna się 23 grudnia 2020 r. i kończy 3 stycznia 2021 r.

      3. Ferie zimowe będą od 4 stycznia 2021 do 17 stycznia 2021 r.

      4. Zerówki i przedszkole pracują stacjonarnie.

      5. Dla dzieci klas I - III, medyków i służb mundurowych, szkoła zapewnia opiekę świetlicową.

      6. Przewidywane oceny będą wystawione do przerwy świątecznej.

      7. Pierwszy semestr kończy się w ostatni piątek stycznia. Po feriach, w pierwszym tygodniu po ustaleniu z nauczycielem, będzie jeszcze możliwość poprawienia ocen przede wszystkim: niedostatecznych, dopuszczających.

     • Nauka zdalna.

     • Zgodnie z nowymi zasadami bezpieczeństwa wprowadzonymi przez premiera:

      • Nauka zdalna w klasach 1-3 szkół podstawowych – od 9 listopada do 29 listopada;
      • Przedłużenie nauki zdalnej w klasach 4-8 szkół podstawowych i szkołach ponadpodstawowych – do 29 listopada; 
      • Możliwość opieki dla dzieci (do klasy 3 włącznie) medyków i służb mundurowych na terenie szkoły;
      • Przedszkole i zerówki pracują stacjonarnie w szkole (w przypadku choroby nauczyciela zajęcia w grupie mogą być odwołane);
      • Dowożenie dzieci we własnym zakresie.

      Więcej informacji pod tym linkiem: Informacje

     • Nauczanie zdalne.

     • 1. Od 26 października 2020 r. do 08 listopada 2020 r. zostaje wprowadzone nauczanie zdalne w klasa 4 - 8.

      2. Zajęcia odbywają się według dotychczasowego planu lekcji.

      3. Laptopy będą wypożyczane rodzicom (opiekunom prawnym) uczniów od poniedziałku 26 października od godz. 8.00. Proszę o przychodzenie pojedyńczo z zachowaniem zasad sanitarnych.

      4. Przedszkole, "zerówki" i klasy 1 - 3 uczą się w trybie stacjonarnym, w szkole.

      5. Z rana będzie jeden kurs dowożenia przed godz. 8.00 i odwożenie jeden kurs o godz. 12.35.

      6. W miarę możliwości proszę o przywożenie dzieci własnym pojazdem.

      7. Dzieci do lat 16 w godzinach 8.00 do 16.00 nie mogą same wychodzić z domu. W tych godzinach będą mogły się przemieszczać wyłącznie pod opieką dorosłych. Pozostałe godziny pozostają w domu.

     • Życzenia

     • "(...) Młody człowiek jest wrażliwy na prawdę, sprawiedliwość, piękno, na inne wartości duchowe. Młody człowiek pragnie odnaleźć siebie samego, dlatego szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartości i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją. (...)"

      Jan Paweł II

       

      Z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

      życzymy wszystkim Nauczycielom

      i pracownikom oświaty,

      aby umieli dać szansę

      każdemu dziecku zaistnieć w świecie;

      aby przekazywana dzieciom wiedza

      była dla nich źródłem inspiracji

      i nauki konstruktywnego myślenia!

      Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Raczkach.

     • Pod biało-czerwoną

     • Zapraszamy do włączenia się do projektu „Pod biało-czerwoną”, realizowanego pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag dla każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. To przedsięwzięcie ma na celu połączenie Polaków pod flagą państwową, a także godne uczczenie pamięci o Bohaterach Bitwy Warszawskiej w 1920 roku – w szczególności wśród młodego pokolenia. Zapraszamy do udziału!

      Link do głosu poparcia: https://bialoczerwona.www.gov.pl/

      Link do strony projektu: https://www.gov.pl/web/edukacja/pod-bialo-czerwona

     • UWAGA!

     • Prosi się, aby rodzice (opiekunowie prawni), których dzieci korzystały z dożywiania w marcu 2020 r. i nie kontynuują dożywiania we wrześniu 2020 r. lub nie uczęszczają do naszej szkoły (klasy VIII) podali swoje numery kont do Biura Obsługi Szkół w Raczkach ul. Nowe Osiedle 2, tel. 87 56 86 135 w celu zwrotu nadpłaconej kwoty (32,50 zł)

      Katarzyna Topolska

     • Taekwondo-zapisy

     • Treningi odbywać się będą w każdy poniedziałek oraz środę o godz.14.30 i są przeznaczone na rozwój dzieci i młodzieży.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Raczkach
   • sp.raczki@wp.pl
   • Dyrektor: 508292502 Wicedyrektor: 508292505 Sekretariat: 875685121
   • ul. Sportowa 1 16-420 Raczki podlaskie
   • marek.ciesluk@spraczki.pl andrzej.wojnowski@spraczki.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych