• Razem na święta

     • Przykłady działań w ramach akcji „Razem na Święta”:

      • wykonanie kartek z życzeniami świątecznymi i przekazanie ich sąsiadom (np. wrzucenie do skrzynek pocztowych),
      • samodzielne przygotowanie słodkich upominków (np. pierniczków) i obdarowanie nimi sąsiadów albo osób potrzebujących z najbliżej okolicy,
      • przygotowanie ozdób świątecznych dla osób z rodziny, najbliżej okolicy, przyjaciół,  
      • zaoferowanie pomocy osobom chorym lub starszym w przedświątecznych zakupach,
      • zorganizowanie zbiórki darów dla schroniska dla zwierząt,
      • przygotowanie kartek dla kombatantów i Rodaków na Kresach,
      • wsparcie organizacji oferujących pomoc Polakom i Polonii za granicą.
     • Nauczanie zdalne

     • 1. Zgodnie z rozporządzeniem ministra MEN nauka zdalna dla klas I - VIII zostaje przedłużona do 3 stycznia 2021 r.

      2. Przerwa świąteczna rozpoczyna się 23 grudnia 2020 r. i kończy 3 stycznia 2021 r.

      3. Ferie zimowe będą od 4 stycznia 2021 do 17 stycznia 2021 r.

      4. Zerówki i przedszkole pracują stacjonarnie.

      5. Dla dzieci klas I - III, medyków i służb mundurowych, szkoła zapewnia opiekę świetlicową.

      6. Przewidywane oceny będą wystawione do przerwy świątecznej.

      7. Pierwszy semestr kończy się w ostatni piątek stycznia. Po feriach, w pierwszym tygodniu po ustaleniu z nauczycielem, będzie jeszcze możliwość poprawienia ocen przede wszystkim: niedostatecznych, dopuszczających.

     • Nauka zdalna.

     • Zgodnie z nowymi zasadami bezpieczeństwa wprowadzonymi przez premiera:

      • Nauka zdalna w klasach 1-3 szkół podstawowych – od 9 listopada do 29 listopada;
      • Przedłużenie nauki zdalnej w klasach 4-8 szkół podstawowych i szkołach ponadpodstawowych – do 29 listopada; 
      • Możliwość opieki dla dzieci (do klasy 3 włącznie) medyków i służb mundurowych na terenie szkoły;
      • Przedszkole i zerówki pracują stacjonarnie w szkole (w przypadku choroby nauczyciela zajęcia w grupie mogą być odwołane);
      • Dowożenie dzieci we własnym zakresie.

      Więcej informacji pod tym linkiem: Informacje

     • Nauczanie zdalne.

     • 1. Od 26 października 2020 r. do 08 listopada 2020 r. zostaje wprowadzone nauczanie zdalne w klasa 4 - 8.

      2. Zajęcia odbywają się według dotychczasowego planu lekcji.

      3. Laptopy będą wypożyczane rodzicom (opiekunom prawnym) uczniów od poniedziałku 26 października od godz. 8.00. Proszę o przychodzenie pojedyńczo z zachowaniem zasad sanitarnych.

      4. Przedszkole, "zerówki" i klasy 1 - 3 uczą się w trybie stacjonarnym, w szkole.

      5. Z rana będzie jeden kurs dowożenia przed godz. 8.00 i odwożenie jeden kurs o godz. 12.35.

      6. W miarę możliwości proszę o przywożenie dzieci własnym pojazdem.

      7. Dzieci do lat 16 w godzinach 8.00 do 16.00 nie mogą same wychodzić z domu. W tych godzinach będą mogły się przemieszczać wyłącznie pod opieką dorosłych. Pozostałe godziny pozostają w domu.

     • Życzenia

     • "(...) Młody człowiek jest wrażliwy na prawdę, sprawiedliwość, piękno, na inne wartości duchowe. Młody człowiek pragnie odnaleźć siebie samego, dlatego szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartości i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją. (...)"

      Jan Paweł II

       

      Z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

      życzymy wszystkim Nauczycielom

      i pracownikom oświaty,

      aby umieli dać szansę

      każdemu dziecku zaistnieć w świecie;

      aby przekazywana dzieciom wiedza

      była dla nich źródłem inspiracji

      i nauki konstruktywnego myślenia!

      Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Raczkach.

     • Pod biało-czerwoną

     • Zapraszamy do włączenia się do projektu „Pod biało-czerwoną”, realizowanego pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag dla każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. To przedsięwzięcie ma na celu połączenie Polaków pod flagą państwową, a także godne uczczenie pamięci o Bohaterach Bitwy Warszawskiej w 1920 roku – w szczególności wśród młodego pokolenia. Zapraszamy do udziału!

      Link do głosu poparcia: https://bialoczerwona.www.gov.pl/

      Link do strony projektu: https://www.gov.pl/web/edukacja/pod-bialo-czerwona

     • UWAGA!

     • Prosi się, aby rodzice (opiekunowie prawni), których dzieci korzystały z dożywiania w marcu 2020 r. i nie kontynuują dożywiania we wrześniu 2020 r. lub nie uczęszczają do naszej szkoły (klasy VIII) podali swoje numery kont do Biura Obsługi Szkół w Raczkach ul. Nowe Osiedle 2, tel. 87 56 86 135 w celu zwrotu nadpłaconej kwoty (32,50 zł)

      Katarzyna Topolska

     • Taekwondo-zapisy

     • Treningi odbywać się będą w każdy poniedziałek oraz środę o godz.14.30 i są przeznaczone na rozwój dzieci i młodzieży.

     • Odjazdy autobusów szkolnych

     • W związku z rozpoczęciem zajęć we wszystkich klasach o godzinie 8.00, autobusy szkolne bedą kursowały o następujących godzinach (czas może jeszcze być ustalony po przejeździe):

      Pan Jacek Górski

      1. Bakaniuk, Franciszkowo, Józefowo - 6.40

      2. Koniecbór, Kurianki I i II, Stoki - 7.20

      Pan Zbigniew Stankiewicz

      Odjazdy pozostają bez zmiany

      Pan Karol Szyperek

      1. Planta - 6.40, Ziółkowo - 6.43, Witówka - 6.50, Moczydły - 7.00

      2. Lipówka - 7.15, Wasilówka - 7.25, Ludwinowo - 7.30, Małe Raczki - 7.30

      3. Bolesty - 7.45, Nieszki - 7.47, Wierciochy - 7.50

     • Dożywianie

     • Ceny obowiązujące w tym miesiącu:

      1. Nowa wpłata - pierwszy zakup: 52,50 zł

      2. Kto miał wpłacone przed wakacjami w marcu: 20 zł

      Wpłaty dokonujemy o Pani wicedyrektor Katarzyny Topolskiej

     • Ogłoszenie - świetlica

     •  Szanowni Rodzice

             Ze względu na obecną sytuację epidemiczną i wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla szkół, od 1 września 2020 r. do świetlicy szkolnej  będą przyjmowani uczniowie dojeżdżający i których oboje rodziców pracuje. Obostrzenia mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom. Prosimy o wyrozumiałość i uczciwe podejście do problemu.

            Karty zapisu dziecka do świetlicy szkolnej są wyłożone w przedsionku szkoły. Po wypełnieniu prosimy o pozostawienie kart w wyznaczonym miejscu.

     • REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA

     • REGULAMIN  BEZPIECZEŃSTWA

       OBOWIĄZUJĄCY W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM 

       I  SZKOLE  PODSTAWOWEJ W RACZKACH

      W CZASIE EPIDEMII

       Regulamin bezpieczeństwa, dotyczący pracy placówki i uwzględnia Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

      ORGANIZACJA   ZAJĘĆ

      • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
      • Uczniowie wchodząc do szkoły dezynfekują  ręce i zakładają maseczki/przyłbice (będzie można je zdjąć po zajęciu miejsca w klasie podczas lekcji/zajęć).
      • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  
      • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

      a)    1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

      b)    dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

      c)    dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

      d)    opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe).

      • W szkole obowiązuje ograniczenie przebywania osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (do budynku  placówki wchodzą tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych i  stosują  środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcję rąk).
      •    Dzieciom skarżącym się na złe samopoczucie i z objawami chorobowymi będzie mierzona temperatura za pomocą termometru bezdotykowego. Jeżeli pomiar wyniesie 38°C lub wyżej – powiadomieni zostają  rodzice ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania go ze szkoły. Rodzic po odebraniu dziecka  ma obowiązek  skorzystania z teleporady medycznej.
      •  Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję  dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany w  przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu i zachowana będzie odległość min. 2 m od innych osób. Rodzice/opiekunowie niezwłocznie zostaną powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu.
      •  Uczniowie zasłaniają usta podczas kichania i kaszlu, nie podają ręki na powitanie
        oraz unikają  dotykania oczu, nosa i ust.
      • W salach lekcyjnych nie ma  przedmiotów, których nie można umyć, zdezynfekować.
      •  Uczeń zobowiązany jest posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć   znajdują się na stoliku szkolnym, w tornistrze lub w szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
      •  Sale, części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
      •  Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
      •   Uczniowie wraz z nauczycielami będą  korzystać ze świeżego powietrza na boisku szkolnym oraz terenie wokół szkoły  w czasie długich przerw (jeśli będą sprzyjające warunki pogodowe).
      •  Podczas realizacji zajęć w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, będą  ograniczenia w  ćwiczeniach  i grach kontaktowych.
      •  Uczeń nie zabiera ze sobą  do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. (Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności
       z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach  dzieci nie powinny  udostępniać swoich zabawek innym, natomiast rodzice/opiekunowie dziecka powinni zadbać  o regularne czyszczenie: pranie lub dezynfekcję zabawek, rzeczy).
      •  Zawieszona zostaje organizacja imprez międzyklasowych.
      • Obowiązkiem rodziców jest odbieranie telefonów ze szkoły ewentualne pilne oddzwanianie.
      •  W sytuacji, gdy jeden z uczniów zachoruje na COVID-19, kwarantannie będą  musieli poddać  się  pozostali uczniowie z tej klasy. Wówczas prowadzenie dla nich zajęć w formie zdalnej będzie jedyną  możliwością  kontynuowania nauki. Nauka stacjonarna dla innych klas będzie zależała od tego, w jakim stopniu byli oni narażeni na zakażenie.

      Wprowadza się następujące warianty kształcenia w placówce:

      Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

            W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.

          W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, może częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

      Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

              Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.

      Wariant C – kształcenie zdalne

                Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

      Szkoła rozpoczyna pracę w Wariancie A.

      HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA

      • Wszyscy, wchodząc do szkoły, dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, mają  zakryte usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania.
      •  Prowadzony będzie monitoring prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych– poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników, wietrzenia korytarzy.
      •  W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –instrukcje, które należy stosować.
      •  W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych przeprowadzana będzie dezynfekcja
       lub czyszczenie z użyciem detergentu.
      •  W szkole znajdują  się pojemniki na zużyte jednorazowe  maseczki i rękawiczki.

      STOŁÓWKA  SZKOLNA

      • Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia), stosowane będą warunki higieniczne, wymagane przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego.
      •  Posiłki wydawane będą  zmianowo. Po wydaniu posiłku grupie, nastąpi czyszczenie  blatów stołów i  krzeseł.
      •  Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu,
        w temperaturze min. 60°C lub wyparzane..
      •   Dania i produkty będą  podawane dzieciom przez osobę do tego wyznaczoną.
      •   Personel kuchenny nie kontaktuje się  z uczniami oraz nauczycielami.

      DOWÓZ DZIECI

      • Podczas przejazdu autobusami szkolnymi obowiązuje nakaz zakładania maseczek/przyłbic.
      • W miarę  możliwości  rodzice powinni  zorganizować dowóz do szkoły we własnym zakresie, ewentualnie zachęcić dzieci do przyjazdu rowerami.

      ORGANIZACJA  ŚWIETLICY

      • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej ewentualnie także w salach dydaktycznych.
      •  Środki do dezynfekcji rąk  będą  rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
      •  Pomieszczenia będą  wietrzone nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
      • Ze świetlicy mogą korzystać tylko uczniowie dowożeni oczekujący na odjazd i ci którzy na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/opiekunów muszą pozostać w szkole
     • Początek roku szkolnego 2020/2021

     • 8.00 - Msza święta w kościele parafialnym w Raczkach

      9.00 - Rozpoczęcie na boisku przy szkole dla wszystkich klas 0 - VIII. Uczniowie ustawiają się przy swoich wychowawcach zachowując dystans w grupach, a zwłaszcza między grupami (wskazane użycie maseczek lub przyłbic). Dzieci z punktów przedszkolnych wraz z rodzicami i wychowawcami spotkają się na placu przy byłym gimnazjum (budynek "B").

     • Gratulacje

     • Dla Pani Urszuli Lik za zorganizowanie i pełnienie funkcji Koordynatora w Międzynarodowym konkursie Języka Angielskiego, oraz podziękowanie za promocję naszej szkoły.

     • Koniec roku szkolnego 2019/2020

     • Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele!

              Nadszedł koniec roku szkolnego 2019/2020.  Był on bardzo oczekiwany przez wszystkich.

             W ostatnich miesiącach borykaliśmy się z trudnościami, jakich nikt się nie spodziewał. Zdalne nauczanie było bardzo trudne dla uczniów, rodziców i nauczycieli.  Wszyscy w miarę swoich możliwości i umiejętności  starali się sprostać wymaganiom. Nadszedł czas refleksji, podsumowań, gratulacji oraz podziękowań dla wszystkich zaangażowanych w pracę.

              Uczniom dziękuję za trud, wysiłek, zaangażowanie w zgłębianiu tajników wiedzy, w zdobywaniu nowych umiejętności, w poznawaniu i rozwijaniu swoich zdolności  oraz talentów, a w ostatnich miesiącach  za samodzielność w odrabianiu zadań ;) i systematyczną pracę. Gratuluję także wyników w nauce, zwycięstw w wielu konkursach, a szczególnie w zawodach sportowych, licznych występów wokalnych, sukcesów plastycznych, zaangażowania się w pracę na rzecz szkoły i innych instytucji.

             Absolwentom klas ósmych życzę, aby w kolejnej szkole odnaleźli miejsce dla siebie. Spotkali nowych, równie wspaniałych kolegów, a nawet przyjaciół oraz trafili na życzliwych a jednocześnie wymagających nauczycieli. Mam nadzieję, że każdy z Was będzie  dokonywać mądrych  wyborów w przyszłym życiu. Zachęcam do wytrwałości w osiąganiu  założonych celów.  

                Rodzicom jestem ogromnie wdzięczny za  wyrozumiałość, współpracę ze szkołą i nauczycielami, a przede wszystkim za wspieranie dzieci na tej krętej drodze do wiedzy.  Bardzo ważna jest świadomość, że dobro dziecka i jego pomyślny rozwój zależy od Państwa współdziałania ze szkołą.  

                 Wam, Nauczyciele, dziękuję za motywowanie uczniów do działania oraz zachęcanie do wytężonej pracy. Cenię Waszą otwartość w przyswajania nowych rozwiązań i technologii, oraz życzę, abyście byli coraz lepiej przygotowani do wyzwań, jakie niesie współczesne nauczanie.

                 Życzę, aby wakacje były dla wszystkich czasem dobrego odpoczynku, nabierania siły do dalszej pracy oraz nauki. Mam nadzieję, że w nowym roku szkolnym uczniowie wrócą do szkół i spotkają się ze swoimi nauczycielami twarzą w twarz.

       

                                                                                                           Z poważaniem                        

                                                                                  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Raczkach

                                                                                                           Marek Cieśluk

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Raczkach
   • sp.raczki@wp.pl
   • Dyrektor: 508292502 Wicedyrektor: 508292505 Sekretariat: 875685121
   • ul. Sportowa 1 16-420 Raczki podlaskie
   • marek.ciesluk@spraczki.pl andrzej.wojnowski@spraczki.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych