• Odjazdy autobusów szkolnych

     • W związku z rozpoczęciem zajęć we wszystkich klasach o godzinie 8.00, autobusy szkolne bedą kursowały o następujących godzinach (czas może jeszcze być ustalony po przejeździe):

      Pan Jacek Górski

      1. Bakaniuk, Franciszkowo, Józefowo - 6.40

      2. Koniecbór, Kurianki I i II, Stoki - 7.20

      Pan Zbigniew Stankiewicz

      Odjazdy pozostają bez zmiany

      Pan Karol Szyperek

      1. Planta - 6.40, Ziółkowo - 6.43, Witówka - 6.50, Moczydły - 7.00

      2. Lipówka - 7.15, Wasilówka - 7.25, Ludwinowo - 7.30, Małe Raczki - 7.30

      3. Bolesty - 7.45, Nieszki - 7.47, Wierciochy - 7.50

     • Dożywianie

     • Ceny obowiązujące w tym miesiącu:

      1. Nowa wpłata - pierwszy zakup: 52,50 zł

      2. Kto miał wpłacone przed wakacjami w marcu: 20 zł

      Wpłaty dokonujemy o Pani wicedyrektor Katarzyny Topolskiej

     • Ogłoszenie - świetlica

     •  Szanowni Rodzice

             Ze względu na obecną sytuację epidemiczną i wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla szkół, od 1 września 2020 r. do świetlicy szkolnej  będą przyjmowani uczniowie dojeżdżający i których oboje rodziców pracuje. Obostrzenia mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom. Prosimy o wyrozumiałość i uczciwe podejście do problemu.

            Karty zapisu dziecka do świetlicy szkolnej są wyłożone w przedsionku szkoły. Po wypełnieniu prosimy o pozostawienie kart w wyznaczonym miejscu.

     • REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA

     • REGULAMIN  BEZPIECZEŃSTWA

       OBOWIĄZUJĄCY W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM 

       I  SZKOLE  PODSTAWOWEJ W RACZKACH

      W CZASIE EPIDEMII

       Regulamin bezpieczeństwa, dotyczący pracy placówki i uwzględnia Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

      ORGANIZACJA   ZAJĘĆ

      • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
      • Uczniowie wchodząc do szkoły dezynfekują  ręce i zakładają maseczki/przyłbice (będzie można je zdjąć po zajęciu miejsca w klasie podczas lekcji/zajęć).
      • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  
      • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

      a)    1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

      b)    dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

      c)    dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

      d)    opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe).

      • W szkole obowiązuje ograniczenie przebywania osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (do budynku  placówki wchodzą tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych i  stosują  środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcję rąk).
      •    Dzieciom skarżącym się na złe samopoczucie i z objawami chorobowymi będzie mierzona temperatura za pomocą termometru bezdotykowego. Jeżeli pomiar wyniesie 38°C lub wyżej – powiadomieni zostają  rodzice ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania go ze szkoły. Rodzic po odebraniu dziecka  ma obowiązek  skorzystania z teleporady medycznej.
      •  Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję  dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany w  przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu i zachowana będzie odległość min. 2 m od innych osób. Rodzice/opiekunowie niezwłocznie zostaną powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu.
      •  Uczniowie zasłaniają usta podczas kichania i kaszlu, nie podają ręki na powitanie
        oraz unikają  dotykania oczu, nosa i ust.
      • W salach lekcyjnych nie ma  przedmiotów, których nie można umyć, zdezynfekować.
      •  Uczeń zobowiązany jest posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć   znajdują się na stoliku szkolnym, w tornistrze lub w szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
      •  Sale, części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
      •  Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
      •   Uczniowie wraz z nauczycielami będą  korzystać ze świeżego powietrza na boisku szkolnym oraz terenie wokół szkoły  w czasie długich przerw (jeśli będą sprzyjające warunki pogodowe).
      •  Podczas realizacji zajęć w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, będą  ograniczenia w  ćwiczeniach  i grach kontaktowych.
      •  Uczeń nie zabiera ze sobą  do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. (Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności
       z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach  dzieci nie powinny  udostępniać swoich zabawek innym, natomiast rodzice/opiekunowie dziecka powinni zadbać  o regularne czyszczenie: pranie lub dezynfekcję zabawek, rzeczy).
      •  Zawieszona zostaje organizacja imprez międzyklasowych.
      • Obowiązkiem rodziców jest odbieranie telefonów ze szkoły ewentualne pilne oddzwanianie.
      •  W sytuacji, gdy jeden z uczniów zachoruje na COVID-19, kwarantannie będą  musieli poddać  się  pozostali uczniowie z tej klasy. Wówczas prowadzenie dla nich zajęć w formie zdalnej będzie jedyną  możliwością  kontynuowania nauki. Nauka stacjonarna dla innych klas będzie zależała od tego, w jakim stopniu byli oni narażeni na zakażenie.

      Wprowadza się następujące warianty kształcenia w placówce:

      Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

            W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.

          W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, może częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

      Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

              Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.

      Wariant C – kształcenie zdalne

                Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

      Szkoła rozpoczyna pracę w Wariancie A.

      HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA

      • Wszyscy, wchodząc do szkoły, dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, mają  zakryte usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania.
      •  Prowadzony będzie monitoring prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych– poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników, wietrzenia korytarzy.
      •  W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –instrukcje, które należy stosować.
      •  W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych przeprowadzana będzie dezynfekcja
       lub czyszczenie z użyciem detergentu.
      •  W szkole znajdują  się pojemniki na zużyte jednorazowe  maseczki i rękawiczki.

      STOŁÓWKA  SZKOLNA

      • Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia), stosowane będą warunki higieniczne, wymagane przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego.
      •  Posiłki wydawane będą  zmianowo. Po wydaniu posiłku grupie, nastąpi czyszczenie  blatów stołów i  krzeseł.
      •  Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu,
        w temperaturze min. 60°C lub wyparzane..
      •   Dania i produkty będą  podawane dzieciom przez osobę do tego wyznaczoną.
      •   Personel kuchenny nie kontaktuje się  z uczniami oraz nauczycielami.

      DOWÓZ DZIECI

      • Podczas przejazdu autobusami szkolnymi obowiązuje nakaz zakładania maseczek/przyłbic.
      • W miarę  możliwości  rodzice powinni  zorganizować dowóz do szkoły we własnym zakresie, ewentualnie zachęcić dzieci do przyjazdu rowerami.

      ORGANIZACJA  ŚWIETLICY

      • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej ewentualnie także w salach dydaktycznych.
      •  Środki do dezynfekcji rąk  będą  rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
      •  Pomieszczenia będą  wietrzone nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
      • Ze świetlicy mogą korzystać tylko uczniowie dowożeni oczekujący na odjazd i ci którzy na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/opiekunów muszą pozostać w szkole
     • Początek roku szkolnego 2020/2021

     • 8.00 - Msza święta w kościele parafialnym w Raczkach

      9.00 - Rozpoczęcie na boisku przy szkole dla wszystkich klas 0 - VIII. Uczniowie ustawiają się przy swoich wychowawcach zachowując dystans w grupach, a zwłaszcza między grupami (wskazane użycie maseczek lub przyłbic). Dzieci z punktów przedszkolnych wraz z rodzicami i wychowawcami spotkają się na placu przy byłym gimnazjum (budynek "B").

     • Gratulacje

     • Dla Pani Urszuli Lik za zorganizowanie i pełnienie funkcji Koordynatora w Międzynarodowym konkursie Języka Angielskiego, oraz podziękowanie za promocję naszej szkoły.

     • Koniec roku szkolnego 2019/2020

     • Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele!

              Nadszedł koniec roku szkolnego 2019/2020.  Był on bardzo oczekiwany przez wszystkich.

             W ostatnich miesiącach borykaliśmy się z trudnościami, jakich nikt się nie spodziewał. Zdalne nauczanie było bardzo trudne dla uczniów, rodziców i nauczycieli.  Wszyscy w miarę swoich możliwości i umiejętności  starali się sprostać wymaganiom. Nadszedł czas refleksji, podsumowań, gratulacji oraz podziękowań dla wszystkich zaangażowanych w pracę.

              Uczniom dziękuję za trud, wysiłek, zaangażowanie w zgłębianiu tajników wiedzy, w zdobywaniu nowych umiejętności, w poznawaniu i rozwijaniu swoich zdolności  oraz talentów, a w ostatnich miesiącach  za samodzielność w odrabianiu zadań ;) i systematyczną pracę. Gratuluję także wyników w nauce, zwycięstw w wielu konkursach, a szczególnie w zawodach sportowych, licznych występów wokalnych, sukcesów plastycznych, zaangażowania się w pracę na rzecz szkoły i innych instytucji.

             Absolwentom klas ósmych życzę, aby w kolejnej szkole odnaleźli miejsce dla siebie. Spotkali nowych, równie wspaniałych kolegów, a nawet przyjaciół oraz trafili na życzliwych a jednocześnie wymagających nauczycieli. Mam nadzieję, że każdy z Was będzie  dokonywać mądrych  wyborów w przyszłym życiu. Zachęcam do wytrwałości w osiąganiu  założonych celów.  

                Rodzicom jestem ogromnie wdzięczny za  wyrozumiałość, współpracę ze szkołą i nauczycielami, a przede wszystkim za wspieranie dzieci na tej krętej drodze do wiedzy.  Bardzo ważna jest świadomość, że dobro dziecka i jego pomyślny rozwój zależy od Państwa współdziałania ze szkołą.  

                 Wam, Nauczyciele, dziękuję za motywowanie uczniów do działania oraz zachęcanie do wytężonej pracy. Cenię Waszą otwartość w przyswajania nowych rozwiązań i technologii, oraz życzę, abyście byli coraz lepiej przygotowani do wyzwań, jakie niesie współczesne nauczanie.

                 Życzę, aby wakacje były dla wszystkich czasem dobrego odpoczynku, nabierania siły do dalszej pracy oraz nauki. Mam nadzieję, że w nowym roku szkolnym uczniowie wrócą do szkół i spotkają się ze swoimi nauczycielami twarzą w twarz.

       

                                                                                                           Z poważaniem                        

                                                                                  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Raczkach

                                                                                                           Marek Cieśluk

     • Życzenia od Rady Rodziców

     • Z okazji zbliżającego się zakończenia roku szkolnego 2019/2020 w imieniu Rady Rodziców, w tym trudnym dla Wszystkich czasie, życzę: wszystkim pracownikom Szkoły Podstawowej w Raczkach spokoju i wytrwałości, Rodzicom zrozumienia i radości z rozwoju Waszych pociech, wszystkim dzieciom radosnych i bezpiecznych wakacji, natomiast Nam Wszystkim jak najszybszego powrotu do tzw. „normalności”.

      Przewodniczący Rady Rodziców – Mariusz Zalewski  

     • Dzień Dziecka

     • Dużo radości, wszystkiego co jest najlepsze małym i dużym dzieciom:

      życzy Dyrekcja i Rada Pedagogiczna SP Raczki.

     • Egzamin ósmoklasisty

     • Zostały zmienione sale egzaminacyjne zgodnie z wytycznymi czasu pandemii:

      1. Sala 203 – 203A (pozostała niezmieniona) - wejście główne do budynku A godz.8.40
      2. Sala 205 – 111B - wejście główne do budynku A przez świetlicę godz.8.50
      3. Sala 206 – 205B - wejście od szczytu budynku B przez piwnicę godz.8.40
      4. Sala 207 – 110B wejście główne do budynku B godz. 8.50

      Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty w 2020 r. jest przeprowadzany:

      1. w terminie głównym:
       • 16-18 czerwiec
      2. w terminie dodatkowym:
       • 7-9 lipca

      Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

      1. z  przyczyn  losowych  lub  zdrowotnych nie  przystąpił  do egzaminu ósmoklasisty z  danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO
      2. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym(również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

      Do  egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.

       

      Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

      Zaznaczanie na karcie odpowiedzi według zasad poznanych na egzaminach próbnych.

      Zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej telefonów – należy zostawić w wyznaczonych miejscach podpisane w foliowych torebkach, tak jak ewentualne ubrania, torebki itp.

      Obowiązkowe samodzielne rozwiązywanie zadań w czasie egzaminu

      Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty:

      1. język polski – 16 czerwca 2020 r. godz. 9.00 i trwa 120 min (wydłużony 180 min)
      2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. godz. 9.00 i trwa 100 min (wydłużony 150 min)
      3. język obcy (angielski) – 18 czerwca 2020 r. godz. 9.00 i trwa 90 min (wydłużony 135 min)

      W  czerwcu  2020  r.  na  stronie  tytułowej  arkuszy  egzaminacyjnych  wydrukowana  będzie  data przeprowadzania egzaminu, w jakiej egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu miał się planowo odbyć w kwietniu 2020 r.

      Ogłoszenie, przekazanie szkołom i wydanie zaświadczeń do 31 lipca 2020 r.

      Wytyczne GIS, MZ i MEN dotyczące zachowania się w czasie pandemii

       

      Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

       

      Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

       

      Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

       

      Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

       

      Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja (por. pkt 3.16.). W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

       

      Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach).

       

      Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

       

      Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

       

      Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

       

      Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających

       

      Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

       

      Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.

      Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

      1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
      2. wychodzi do toalety
      3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

       

      Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

       

      Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

       

      Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

     • INFORMACJA "ZDALNA SZKOŁA"

     • Gmina Raczki

      Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej Nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pod nazwą "ZDALNA SZKOŁA".
      Celem projektu jest przekazanie publicznym szkołom podstawowym laptopów z przeznaczeniem na wyposażenie uczniom i nauczycielom do realizacji zdalnych lekcji.
      Dofinansowanie projektu z UE: 39.500 zł.

     • Ankieta dotycząca patrona szkoły

     • Wyniki ankiety:

      1. Jan Paweł II - 39,4%

      2. Aleksander Putra - 26,3%

      3. Krzysztof Putra - 21,7%

      4. Andrzej Strumiłło - 12,6%

      Zachęcam do wyrażenia opinii i przesłanie informacji na email: sp.raczki@wp.pl

     • Opieka na czas pandemii.

     • Szanowni Państwo,

      informuję,  że od dnia 25.05.2020r. w Szkole Podstawowej w Raczkach zorganizowana zostanie opieka dzieciom z punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III.  Od 18.05.2020r. możliwe jest prowadzenie  zajęć rewalidacyjnych, od 25.05.2020r.- konsultacji dla uczniów klas ósmych, a od 1.06.2020r.- konsultacji dla  pozostałych uczniów.

      W związku z powyższym informuję,  że  zostaje wprowadzona PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA obowiązująca w Szkole Podstawowej w Raczkach i Punkcie Przedszkolnym w Raczkach. Zachowane  będą nadzwyczajne środki ostrożności na terenie placówki.  Proszę o zapoznanie się z poniższym dokumentem i postępowanie zgodnie z opisanymi zasadami, podpisaniem właściwego oświadczenia i dostarczeniem do szkoły na trzy dni przed wyznaczonym terminem spotkania.

      Rodzice składający wniosek o przyjęcie na zajęcia opiekuńcze, termin do 19 maja 2020 r.

      Wniosek i zgodę można także pobrać w wejściu do szkoły.

      Z poważaniem

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Raczkach

       Marek Cieśluk

     • Terapia logopedyczna.

     • Zainteresowane osoby terapią logopedyczną, proszę o zgłaszanie się pod nr telefonu: 600 219 962. Zajęcia będą odbywały się w każdy piątek tygodnia, w Szkole Podstawowej w Raczkach, sala nr 5, od godz. 8.00 do 13.00. 

      Prowadząca: logopeda Jolanta Drażba

     • Punkt przedszkolny i oddziały przedszkolne.

     • Wójt Gminy Raczki informuje, iż po konsultacjach z Dyrektorami  Szkół Podstawowych w Raczkach i we Wronowie oraz nauczycielami wychowania przedszkolnego, dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego dzieci, rodziców i pracowników szkół, Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Raczkach oraz oddziały przedszkolne w Raczkach i we Wronowie pozostaną zamknięte do 24 maja 2020r.

      Wójt

      Andrzej Szymulewski

     • Lista dzieci do punktu przedszkolnego

     • Do punktu przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 przyjęte są dzieci, które są obecnie w grupach oraz po złożeniu wniosków:


      1. Bartoszewicz Michał
      2. Bokuniewicz Błażej
      3. Borzym Maria
      4. Chmielewska Laura
      5. Chmielewski Kacper
      6. Ćwikowski Jan
      7. Falko Lena
      8. Galicki Stefan
      9. Grabowska Patrycja
      10. Jasińska Magdalena
      11. Jaśkiewicz Marcel
      12. Jurewicz Szymon
      13. Kazimierska Lena
      14. Kopiczko Laura
      15. Kopko Dominika
      16. Kopko Tomasz
      17. Kowalczyk Julia
      18. Krzykwa Anna
      19. Krzywicka Karolina
      20. Lik Agata
      21. Masłowski Michał
      22. Milanowska Aleksandra
      23. Mścichowski Jan
      24. Okrągła Marcelina
      25. Okrągły Aleksander
      26. Ostrowski Igor
      27. Puczyłowska Patrycja
      28. Pułtorak Natalia
      29. Siejda Paulina
      30. Sienkiewicz Mikołaj
      31. Skiba Patryk
      32. Sznel Michał
      33. Uździło Laura
      34. Więcko Liliana
      35. Zabłocka Magdalena
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Raczkach
   • sp.raczki@wp.pl
   • Dyrektor: 508292502 Wicedyrektor: 508292505 Sekretariat: 875685121
   • ul. Sportowa 1 16-420 Raczki podlaskie
   • marek.ciesluk@spraczki.pl andrzej.wojnowski@spraczki.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych