• Nauczanie zdalne

     • Nauczanie zdalne obowiązuje w klasach I - VIII w dniach od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r.

      W wyjątkowych sytuacjach szkoła zapewnia opiekę świetlicową dla uczniów klas I - III i możliwość korzystania z komputera do nauki zdalnej.

     • Harmonogram przebiegu Dnia Wiosny w dniu 22.03.2021 r. on-line w SP w Raczkach

     • KLASY 7-8

      900 -Spotkanie online z wychowawcami uczniów klas 7-8,

      905 -Rozpoczęcie zabawy quizowej,

      Do 1030- Czas nadsyłania odpowiedzi do quizów,

      1030 – 1045 –Przerwa,

      1045-1115 -Konkurs fotograficzny pt. „Poznaj miejscowość po zdjęciach”,

      1115-1130 – Przerwa,

      1130-1200 –Obejrzenie prezentacji tematycznej „Wiosenne Raczki”(Archiwalia raczkowskie ),

      1210-Zakończenie przebiegu Dnia Wiosny 2021 r.- prezentacja zwycięzców w poszczególnych klasach.

       

      KLASY 4-6

      900 -Spotkanie online z wychowawcami uczniów klas 4-6,

      905-930 –Oglądanie prezentacji tematycznej pt. ”Wiosenne Raczki”,

      930-1000 –Rekolekcje wielkopostne w TVP,

      1010-Rozpoczęcie zabawy quizowej o tematyce wiosennej,

      Do 1055 –Czas odsyłania quizów,

      1100-1130 –Konkurs fotograficzny pt. ”Poznaj miejscowość po zdjęciach”,

      1130 -1200–Oglądanie prezentacji pt. „ Raczki dawniej i dziś-(Raczkowskie Archiwalia),

      1210 –Zakończenie Dnia Wiosny 2021 r.-prezentacja zwycięzców w poszczególnych klasach.

      W tym dniu nie ma zajęć dydaktycznych.

      Rekolekcje można oglądać na TVP3,
      mediach społecznościowych: https://www.facebook.com/ziarnotvp/

     • Przygotowania do nadania naszej szkole imienia JANA PAWŁA II

     • Patron to ktoś, kto czuwa, opiekuje się, to również obrońca. To osoba, która swoim życiem daje przykład, wskazuje, co robić, jak żyć i postępować.

      W związku z przygotowaniami do uroczystości nadania imienia Jana Pawła II naszej szkole, która odbędzie się 18 maja 2021 r., pragniemy poinformować, że Wójt Gminy Raczki objął swoim patronatem to przedsięwzięcie.

      Wyrażamy za to serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy Raczki– Panu Andrzejowi Szymulewskiemu i Radzie Gminy.

      Aby bardziej przybliżyć uczniom naszej szkoły osobę Jana Pawła II- Patrona naszej szkoły oraz ukazać Papieża jako wzór do naśladowania, podejmiemy następujące działania:

      1. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat patrona szkoły Jana Pawła II;

      2. Przeprowadzenie konkursu plastycznego dla klas 0-III;

      3. Przeprowadzenie konkursu plastycznego dla kl. IV-VI;

      4. Przeprowadzenie konkursu literackiego pod hasłem „Słowa Papieża, które noszę w sercu”dla kl. VI- VIII.

       

     • Rekolekcje wielkopostne 2021 r.

     • Rekolekcje będą odbywały się w dniach 22 - 24 marca 2021 r. za pośrednictwem TVP3 oraz innych platform internetowych:

      dla uczniów klas 1 - 6 o godz. 9.30,

      dla uczniów klas 7 - 8 o godz. 12.30.

      Każdy odcinek będzie trwał ok. 23 minut.

      Na czas trwania transmisji uczniowie zostają zwolnieni z zajęć lekcyjnych.

     • Życzenia wszystkim kobietom

     • Drogie Panie, w ten szczególny dzień życzymy Wam pasma nieustających sukcesów i aby uśmiech nigdy nie schodził z Waszych twarzy!

      Dyrekcja SP Raczki

     • IX edycja Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Literackiego

     • Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Jarosław Zieliński i Podlaski Kurator

      Oświaty Pani Beata Pietruszka zapraszają uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz

      uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w IX edycji Wojewódzkiego Konkursu

      Historyczno-Literackiego „By czas nie zaćmił i niepamięć”. Myśl przewodnia Konkursu,

      zgodnie z jego tytułem - „By czas nie zaćmił i niepamięć” brzmi: W poszukiwaniu prawdy

      o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej.

      Osoby zainteresowane proszę o zgłoszenie do nauczycieli języka polskiego, historii lub do sekretariatu szkoły.

     • Szczepienie nauczycieli

     • Ze względu na możliwe powikłania u nauczycieli, którzy będą szczepieni przeciwko COVID-19 i brakiem zapewnienia opieki w szkole, zostaje wprowadzone nauczanie zdalne w dniach 23 i 24 lutego 2021 r. w klasach 1-3 i oddziałach przedszkolnych. Nauczyciele nie szczepieni w tej turze będą prowadzić lekcje w szkole stacjonarnie. Szkoła zapewnia opiekę dla tych uczniów, których rodzice nie będą mogli pozostawić dzieci w domu.

     • WSZYSTKIEGO DOBREGO DLA CHOREGO!

     • „WSZYSTKIEGO DOBREGO DLA CHOREGO!” to hasło, które przyświeca akcji pisania listów dla chorych z okazji Światowego Dnia Chorego, który przypada 11 lutego. Akcja organizowana jest z inicjatywy @Fundacji "Dr Clown". W naszej szkole do działania przyłączyli się uczniowie kl. 3C pod opieką p. Renaty Szymulewskiej i p. Tomasza Ejsmonta. Dzieci przygotowały piękne kartki z życzeniami chcąc w ten sposób okazać życzliwość i uprzyjemnić czas osobom przebywającym w szpitalu.

       

      #wszystkiegodobregodlachorego

      #fundacjadrclown

     • "Akademia Otwartego Umysłu"

     • Projekt "Akademia Otwartego Umysłu"

      RPPD.03.01.02-20-0410/19


      Szkoła Podstawowa w Raczkach realizuje projekt pt. "Akademia Otwartego Umysłu" nr  RPPD.03.01.02-20-0410/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

      Wartość projektu łącznie - 1 033 137,50 zł

      Czas trwania projektu : od 01.01.2021 roku do 31.12.2022 roku

      Numer projektu RPPD.03.01.02-20-0410/19

      Dofinansowanie projektu z UE - 791 748,35 PLN

      Celem głównym projektu jest doskonalenie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych   uczniów szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Raczki oraz Gmina Sztabin oraz doskonalenie kompetencji dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli trzech szkół podstawowych poprzez szkolenia oraz studia podyplomowe.    

      Cel główny projektu będzie osiągnięty dzięki :

      • realizacji projektów edukacyjnych opartych o zainteresowania uczniów rozwijające kompetencje kluczowe tj. matematyczne, przyrodnicze, cyfrowe oraz  posługiwania się językiem obcym;  
      • realizacji zajęć rozwijających umiejętności uniwersalne takie jak kreatywność oraz  przedsiębiorczość;  
      • realizacji warsztatów o tematyce bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni podnoszących  świadomość uczniów  na temat zagrożeń w Internecie;
      • Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zostaną objęcie wsparciem w postaci udziału w zajęciach wyrównawczych oraz specjalistycznych takich jak zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjnokompensacyjne oraz  zajęcia terapeutyczne;
      • realizacji szkoleń oraz studiów podyplomowych dla nauczycieli;
      • doposażenia pracowni przyrodniczych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt wspierający wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych.        W naszej szkole będą realizowane następujące zajęcie w ramach projektu:


      • Zajęcia wyrównawcze z matematyki 7 grup
      • Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego 4 grupy
      • Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów przyrodniczych 4 grupy
      • Zajęcia Korekcyjno kompensacyjne - 11 grup
      • Zajęcia logopedyczne 2 grupy
      • Zajęcia specjalistyczne Trening umiejętności społecznych 2 grupy
      • Projekt edukacyjny Spójrz na liczby na nowo- matematyka w przyrodzie - 4 grupy
      • Projekt edukacyjny Mistrzowie matematyki - 4 grupy
      • Projekt edukacyjny Niezbędnik młodego przyrodnika - 2 grupy
      • Projekt edukacyjny Matematyczni tropiciele - 2 grupy
      • Projekt edukacyjny "4 Żywioły Ziemi" (zajęcia interdyscyplinarne  z chemia, biologii, fizyki, geografii) 6 grupy
      • Projekt edukacyjny Świat Szekspira - 3 grupy
      • Projekt edukacyjny ekologiczny "Piękna nasza Polska cała" - 2 grupy
      • Projekt edukacyjny ekologiczny Walory przyrodnicze gminy - 1 grupa
      • Koło zainteresowań "Programowanie" - 4 grupy
      • Koło zainteresowań "Kodowanie" - 2 grupy
      • Koło zainteresowań "Mechatronika" - 1 grupa
      • Warsztaty "Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni" 18 grup
      • Aktywny w małej i dużej ojczyźnie 1 grupa
      • Artystyczne inspiracje (rozwijanie zainteresowań plastycznych oraz  muzycznych) 2 grupy
      • Projekt edukacyjny "Artystyczne inspiracje" (projekt rozwijający zainteresowania plastyczne i muzyczne) - 1 grupa
      • Projekt edukacyjny "Kreacja słowa" (projekt rozwijający zainteresowania teatralne) 3  grupy
      • Projekt edukacyjny Aktywny w małej i dużej ojczyźnie 2 grupy
      • Projekt edukacyjny "Rozwijam skrzydła" (projekt rozwijający zainteresowania dziennikarskie )  2 grupy
      • Projekt edukacyjny "Razem do celu przez ruch i zabawę" (projekt rozwijający zainteresowania sportowe )  2 grupy


      W ramach projektu 28 najzdolniejszym uczniom naszej szkoły o zostanie przyznane stypendium edukacyjne.

      Informację dotyczące rekrutacji na zajęcia można uzyskać u wychowawców lub w sekretariacie szkoły. 

      Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

     • Nauka w klasach 1-3

     • Zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3), w szkole obowiązują następujące zasady podczas nauki w klasach 1-3 od 18 stycznia 2021 r.:

      1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
      2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
      3. Przy wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce.
      4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
       • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
       • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
       • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
       • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
      5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
      6. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum.
      7. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
      8. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
      9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
      10. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Raczkach
   • sp.raczki@wp.pl
   • Dyrektor: 508292502 Wicedyrektor: 508292505 Sekretariat: 875685121
   • ul. Sportowa 1 16-420 Raczki podlaskie
   • marek.ciesluk@spraczki.pl andrzej.wojnowski@spraczki.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych